Mẫu tờ trình xin kinh phí tổ chức hội nghị chi tiết nhất 2024

Tờ trình xin kinh phí tổ chức Hội Nghị thường được sử dụng khi các bộ phận, phòng ban trong công ty, doanh nghiệp cần trình bày với cấp trên và xin kinh phí để tổ chức một chương trình hội nghị. Để tờ trình nhanh chóng được duyệt, người soạn thảo phải trình bày tờ trình thật khoa học và đầy đủ các thông tin cần thiết. Vậy bạn đã biết tờ trình xin kinh phí tổ chức hội nghị gồm những nội dung gì chưa? Cùng VietPower tìm hiểu nhé

Tham khảo ngay: Tổ chức hội nghị là gì? Quy trình tổ chức hội nghị chuyên nghiệp

Tư vấn Kịch Bản sau 15 phút hoặc gọi Hotline 0867.12.8688

Mẫu tờ trình xin kinh phí tổ chức hội nghị chi tiết 

Tờ trình xin kinh phí được sử dụng rất nhiều trong các doanh nghiệp và các cơ quan Nhà nước. Văn bản này thường được sử dụng để trình bày hoặc đề xuất cấp trên phê chuẩn một chủ trương, giải pháp, chi phí để giải quyết một vấn đề nào đó. 

Thông thường, tờ trình xin kinh phí thường được sử dụng với nhiều mục đích như: đề xuất mua thiết bị, văn phòng phẩm,… hoặc tổ chức sự kiện. Mỗi loại tờ trình với mục đích khác nhau sẽ trình bày khác nhau, tuy nhiên vẫn phải đầy đủ các thông tin cần thiết. 

Tờ trình xin kinh phí tổ chức hội nghị là một trong số các tờ trình nhằm mục đích tổ chức sự kiện. Với đặc thù ngành sự kiện, tờ trình xin kinh phí tổ chức hội nghị cũng được trình bày phức tạp và nhiều chi tiết hơn các loại tờ trình khác.  

Mẫu tờ trình xin kinh phí tổ chức hội nghị
Mẫu tờ trình xin kinh phí tổ chức hội nghị

Khi soạn thảo tờ trình, bạn cần lưu ý một số nội dung sau đây: 

  • Tờ trình xin kinh phí tổ chức hội nghị phải được trình bày rõ ràng, khoa học, đầy đủ thông tin và bố cục phù hợp với văn bản hành chính.
  • Ngôn ngữ sử dụng trong tờ trình phải được viết bằng ngôn ngữ dễ hiểu, phổ thông, ngắn gọn, hạn chế sử dụng các thuật ngữ chuyên môn; tránh dùng từ khó hiểu, không dùng từ địa phương, tiếng lóng.
  • Nội dung thông tin trong tờ trình xin kinh phí tổ chức hội nghị phải có tính xác thực và độ tin cậy cao.

Với các sự kiện có quy mô nhỏ, dự trù kinh phí không quá nhiều hạng mục, người soạn thảo văn bản tờ trình xin kinh phí tổ chức hội nghị có thể trình bày cụ thể tại văn bản. Tuy nhiên, nhiều sự kiện quy mô lớn, dự trù kinh phí từ 2 tờ A4 trở lên, nên chỉ ghi tổng chi phí dự trù vào văn bản, phần dự trù chi phí cụ thể sẽ đính kèm với tờ trình xin kinh phí để văn bản khoa học hơn và lãnh đạo cũng dễ dàng theo dõi nội dung văn bản hơn. 

Xem thêm: Mẫu kế hoạch tổ chức hội nghị chi tiết hấp dẫn nhất 2024

Dưới đây là 2 mẫu tờ trình xin kinh phí thường xuyên được sử dụng tại cơ quan Nhà nước và các doanh nghiệp:

1. Mẫu tờ trình xin kinh phí tổ chức hội nghị 1

TÊN CƠ QUAN / TỔ CHỨC 

TÊN ĐƠN VỊ/ PHÒNG BAN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:…/TTr-….., ngày…tháng…năm…

TỜ TRÌNH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ

Về việc xin kinh phí tổ chức hội nghị

Kính gửi: – [Tên cơ quan/ Cấp trên]

                 – [Phòng Tài chính – Kế hoạch/Phòng Kế toán]

Căn cứ Quyết định số:……./QĐ-…….Về việc tổ chức hội nghị……………………….

Căn cứ Biên bản họp số:…………………. Thống nhất về việc tổ chức hội nghị của…………

Để việc tổ chức hội nghị …………….. đạt kết quả tốt theo tinh thần chỉ đạo của [Tên cơ quan cấp trên], [Tên đơn vị, phòng ban tổ chức hội nghị] đề xuất các vấn đề như sau:

Sự cần thiết của việc tổ chức hội nghị: ………………………………………………….

Thời gian tổ chức:……………………………………………………………………….

Địa điểm tổ chức: ……………………………………………………………………….

Các thành phần tham dự: ………………………………………………………………

Các trang thiết bị, cơ sở vật chất phục vụ hội nghị gồm: ………………………………

Kinh phí tổ chức hội nghị (đính kèm bảng dự trù kinh phí): …………………………..

Các cam kết trong quá trình tổ chức hội nghị: ………………………………………….

Rất mong được sự quan tâm xem xét của lãnh đạo [Tên cơ quan cấp trên] ………………….. để việc tổ chức hội nghị được thành công tốt đẹp./. 

Nơi nhận:

– Như trên;  

– Lưu VT; VP

TM. ĐƠN VỊ ĐỀ XUẤT

(Đã ký)

Mẫu tờ trình xin kinh phí tổ chức hội nghị 1
Mẫu tờ trình xin kinh phí tổ chức hội nghị 1

Tư vấn Kịch Bản sau 15 phút hoặc gọi Hotline 0867.12.8688

2. Mẫu tờ trình xin kinh phí tổ chức hội nghị 2

TÊN CƠ QUAN / TỔ CHỨC 

TÊN ĐƠN VỊ/ PHÒNG BAN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:…/…..….., ngày…tháng…năm…

TỜ TRÌNH

Về việc xin kinh phí tổ chức hội nghị

Kính gửi: – [Tên cơ quan/ Cấp trên]

                – [Phòng Tài chính – Kế hoạch/Phòng Kế toán]

– Căn cứ theo kế hoạch …………………………………………………………………

– Căn cứ vào hướng dẫn số ………/……….. về việc ………………………………….

– Căn cứ điều lệ ………………..của [Tên cơ quan]

Nay [Tên đơn vị/ phòng ban] xin kính trình [Tên cơ quan/ Cấp trên] một việc như sau:

Nhằm tổ chức hội nghị …………….. đạt kết quả …………………………………, đáp ứng mục tiêu ban đầu đã đặt ra là…………………………………………………., [Tên đơn vị/ phòng ban] trình [Tên cơ quan/ Cấp trên] hỗ trợ kinh phí cho hội nghị.

Số tiền là:………………. đồng (đính kèm bảng dự trù kinh phí)

Kính mong [Tên cơ quan/ Cấp trên] xem xét, tạo điều kiện để hội nghị được thành công tốt đẹp./. 

Nơi nhận:

– Như trên;  

– Lưu VT; VP

TM. ĐƠN VỊ ĐỀ XUẤT

(Đã ký)

Mẫu tờ trình xin kinh phí tổ chức hội nghị 2
Mẫu tờ trình xin kinh phí tổ chức hội nghị 2

Ở đây có: Dịch vụ quay phim hội thảo hội nghị chuyên nghiệp

3. Mẫu tờ trình xin kinh phí tổ chức hội nghị 3

CƠ QUAN CẤP TRÊN/ 

TÊN DOANH NGHIỆP

TÊN ĐƠN VỊ/PHÒNG BAN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:…/TTr-….., ngày…tháng…năm…

TỜ TRÌNH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ

Về việc xin kinh phí tổ chức hội nghị

Kính gửi: – [Tên Cơ quan cấp trên, hoặc Giám đốc doanh nghiệp] 

                – Phòng Tài chính – Kế hoạch/Phòng Kế toán

– Căn cứ theo quyết định số ………../……. ngày…..tháng…..năm……. của……………… về việc …………………………………………………………………………………..

– Căn cứ theo kế hoạch của [Tên cơ quan cấp trên] …………… về việc tổ chức hội nghị …..

– Căn cứ về nội dung và quy trình tổ chức hội nghị [tên hội nghị] ……………………..

Để việc tổ chức hội nghị …………….. đạt kết quả tốt theo tinh thần chỉ đạo của [Tên cơ quan cấp trên] ………………., nay ……………….. [Tên đơn vị, phòng ban tổ chức hội nghị] lập tờ trình đề nghị [Tên cơ quan cấp trên] ………………….. duyệt kinh phí tổ chức hội nghị với dự kiến kinh phí như sau:

STTHạng mụcĐVTSố lượngĐơn giáThành tiền
IThuê địa điểm
1Trung tâm hội nghị tiệc cưới Crystal Palace – Phòng DiamondPhòng1
IIThuê nhân sự phục vụ sự kiệnNgười
1Điều hành, giám sát sự kiệnNgười2
2Nhân viên phục vụNgười5
3Lễ tân sự kiệnNgười4
III…………
Tổng cộng

Trên đây là tờ trình xin kinh phí tổ chức hội nghị …………………………. 

Rất mong được sự quan tâm xem xét của lãnh đạo [Tên cơ quan cấp trên] ………………….. để việc tổ chức hội nghị được thành công tốt đẹp./. 

Nơi nhận:

– Như trên;  

– Lưu VT; VP

TM. ĐƠN VỊ ĐỀ XUẤT

(Đã ký)

Mẫu 3
Mẫu 3

Tham khảo: Mẫu kế hoạch tổ chức hội nghị chi tiết hấp dẫn nhất 2024

Tư vấn Kịch Bản sau 15 phút hoặc gọi Hotline 0867.12.8688

VietPower – Đơn vị tổ chức hội nghị chuyên nghiệp

VietPower được biết đến là đơn vị tổ chức sự kiện uy tín hàng đầu Việt Nam. Tại đây, chúng tôi cung cấp dịch vụ tổ chức sự kiện hội nghị trọn gói và chuyên nghiệp. 

Với hơn 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tổ chức sự kiện, VietPower đã làm việc trực tiếp với hơn 1000 khách hàng trong và ngoài nước, tổ chức hàng ngàn sự kiện từ nhỏ đến lớn, cam kết mang đến cho khách hàng dịch vụ tổ chức sự kiện tốt nhất, chuyên nghiệp nhất và uy tín nhất. 

Đội ngũ nhân sự chuyên nghiệp, sáng tạo, giàu kinh nghiệm 

Đội ngũ nhân sự phục vụ sự kiện của VietPower, bao gồm: MC, giám sát, điều hành, hỗ trợ, kỹ thuật âm thanh – ánh sáng,… đều là những người đã từng thực chiến qua rất nhiều sự kiện và có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực này. Bên cạnh đó, khi hoạt động tại VietPower, chúng tôi luôn có những đào tạo nhân sự thường xuyên để chấn chỉnh, đào tạo chuyên môn và kỹ năng cần thiết, luôn luôn cập nhật những điều mới mẻ để mang đến cho sự kiện của bạn đội ngũ nhân sự tốt và chuyên nghiệp nhất.

Hệ thống thiết bị tổ chức sự kiện hiện đại

Hệ thống thiết bị sự kiện của VietPower thường xuyên được cập nhật và đổi mới liên tục để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng. Thiết bị âm thanh – ánh sáng được đầu tư chỉn chu và chuyên nghiệp, với dàn thiết bị từ công suất vừa phải đến công suất lớn, đảm bảo cung cấp cho hầu hết các sự kiện với quy mô khác nhau. 

Thiết bị hỗ trợ, trang trí sự kiện như nhà lồng, hệ thống sân khấu, cổng sự kiện,…. luôn được đầu tư và đổi mới, bắt trend để mang đến cho khách hàng trải nghiệm tốt nhất về sản phẩm, dịch vụ của VietPower.

Đảm bảo đúng quy trình, giám sát sự kiện chặt chẽ

Khi khách hàng sử dụng dịch vụ tổ chức sự kiện, VietPower luôn đảm bảo đúng quy trình và giám sát chặt chẽ tiến trình sự kiện. VietPower luôn tối ưu quy trình làm việc một cách đơn giản mà vẫn đảm bảo sự kiện diễn ra chặt chẽ và chuyên nghiệp. Trong suốt quá trình diễn ra sự kiện, luôn có đội ngũ giám sát viên làm nhiệm vụ theo sát mọi hoạt động trong sự kiện, đôn đốc và kịp thời chấn chỉnh để tất cả công việc của sự kiện đều được diễn ra một cách suôn sẻ nhất và chuyên nghiệp nhất. 

Tư vấn, hỗ trợ khách hàng nhiệt tình 24/7

Tại VietPower, chúng tôi có đội ngũ nhân sự chuyên làm nhiệm vụ tư vấn và hỗ trợ khách hàng 24/7. Khi khách hàng quan tâm đến dịch vụ tổ chức sự kiện của VietPower, sẽ có nhân viên của VietPower đồng hành và tư vấn cho bạn các dịch vụ tổ chức sự kiện một cách hoàn toàn miễn phí. Bên cạnh đó, khi bạn quyết định sử dụng dịch vụ, bạn nhân viên tư vấn ban đầu sẽ đồng hành cùng bạn cho đến khi kết thúc mọi hợp đồng. 

Nhân viên hỗ trợ này sẽ tư vấn cho bạn địa điểm tổ chức phù hợp, thuê nhân sự, hỗ trợ làm kịch bản chương trình, ….Trong trường hợp cần thiết, nhân viên này có thể sẽ xuất hiện ngay cả trong khi sự kiện diễn ra để hỗ trợ khách hàng một cách tốt nhất. Do đó, khi sử dụng dịch vụ tại VietPower, khách hàng chính là trung tâm và VietPower sẽ luôn hết mình vì sự kiện của bạn. 

Ngoài dịch vụ tổ chức sự kiện hội nghị, VietPower còn cung cấp rất nhiều dịch vụ tổ chức sự kiện khác như: tổ chức team building, ngày hội gia đình, khai trương, khánh thành, lễ ký kết hợp đồng, year end party,…

Trên đây là các mẫu tờ trình kinh phí để tổ chức hội nghị VietPower gợi ý mà bạn có thể tham khảo để viết một mẫu tờ trình chi tiết và chính xác nhất. Bạn đang tìm kiếm một công ty tổ chức sự kiện phù hợp với văn hóa doanh nghiệp của mình? Liên hệ VietPower ngay để được tư vấn và báo giá để đặt lịch tổ chức sự kiện nhé.

Thông tin liên hệ:

Hotline: 0243 9054 999 hoặc 0867 128 688

Email: contact@viet-power.vn

Website: https://viet-power.vn

Trụ sở chính: 137A4 KĐT Mới Đại Kim – Hoàng Mai – Hà Nội

Chi nhánh Đà Nẵng: 87 Lê Thị Tính – An Khê – Thanh Khê – Đà Nẵng

Chi nhánh TP. HCM: tòa nhà Vincom Center – 72 Lê Thánh Tôn – P. Bến Nghé – Quận 1 – TP. HCM

Rate this post

Bài viết liên quan

Chủ đề quan tâm

Đăng ký tư vấn

""
1
Họ và tên*your full name
Số điện thoại*your full name
Nội dungmore details
0 /
Previous
Next
Tư vấn ngay 0867.12.8688